Anasayfa
hizmetler
galeri
blog
iletisim
Untitled Document
iletisim
TEL : +90 312 336 3 208
GSM : +90 537 425 06 06
GSM : +90 538 200 06 06

Hizmet Sözleşmesi

Merkezi Yahyalar mahallesi ivedik caddesi 656/B Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan ANKARA CENAZE HİZMETLERİ İle diğer tarafta asagıda kısaca ( MÜŞTERİ olarak alınacaktır) ile diğer tarafta ………………………………… Mezarlığı ………….…… Ada ………………Parsel de mezarı bulunan ……………………………………………………………… ait mezar sahibinin ( eşi,çocuğu, kardeşi, damatı) Vekalet Yetkisi ……………………………………………………………………………………………… adresinde oturan,……………………………………………… ile aşağıda kısaca’MÜŞTERİ’ olarak anılanla ……./……./201… tarihinde aşagıdaki sözleşme şartları ile mutabık kalınmış ve iş bu sözleşme karşılıklı olarak imzalanmıştır,

1- İşbu Sözleşme ile “MÜŞTERİ”’nin bakımını talep ettiği mezarın veya mezarların ekte bulunan bakım paketlerinden seçtiği bakım paketine uygun şekilde “ANKARA CENAZE HİZMETLERİ ” tarafından belirlenen süre ile bakım hizmetlerinin yerine getirilmesi hususlarını içerir. işbu sözleşmeyle üstlendiği hak ve yükümlülüklerin bir kısmının veya tamamının yetkili kıldığı bir bayisi tarafından yerine getirilmesini ve üstlenilmesini, işbu sözleşmenin her aşamasında tek taraflı olarak talep etme hak ve serbestisine sahiptir. Bu durumun gerçekleşmesi halinde “MÜŞTERİ”’nin, bu yetki devrine hiçbir itirazı olamayacağı gibi sözleşme koşullarını yeniden belirleme hak ve yetkisi de bulunmamaktadır. Bu cümleden olarak “ANKARA CENAZE HİZMETLERİI ” ’nın işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini bir bayisine devri durumunda işbu sözleşme tüm maddeleri itibariyle başta “MÜŞTERİ” olmak üzere “ANKARA CENAZE HİZMETLERİ ” ve tayin edilen bayii de aynı şekilde bağlamakta ve tüm taraflar için hüküm ifade etmektedir. Ancak, bayinin sözleşmeye ilişkin taahhütleri yerine getirememesi, Alıcıya karşı, “ANKARA CENAZE HİZMETLERİ” ‘nın sözleşmeden kaynaklanan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

2- İşbu Sözleşme’ye konu olan Hizmetler, sözleşme ekinde tarafların karşılıklı imzalarıyla kabul ettikleri bakım paketindeki hizmetleri kapsar.

3- İşbu Sözleşme, tarihinden itibaren …... yıllık süre için akdedilmiş olup, taraflardan birisi tarafından süre sonundan en az 15 gün önce yenileneceği diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe kendiliğinden sona erer.

4-“MÜŞTERİ”, talep ettiği mezar bakım paketi ücretini sipariş ve sözleşmenin imzalanması ile beraber “ANKARA CENAZE HİZMETLERİ”’ya öder. 7 gün süre dahilinde ödeme yapılmadığı taktirde işbu sözleşme kendiliğinden fesih olur. Bu durumda “MÜŞTERİ” hiçbir hak iddasında bulunamayacağını peşinen kabul eder.

5- Sipariş edilen ve ücreti Mezar bakım için ödenen Hizmet Paketi’nin içerdiği tüm hizmetler “ANKARA CENAZE HİZMETLERİ ” tarafından verilecektir.

6-ANKARA CENAZE HİZMETLERİ sipariş formuna göre mezarı yerinde görerek incelemelerini yapar ve sözleşme için tespitleri ile birlikte “MÜŞTERİ” ‘ye gider, sözleşmenin imzalanmasına mütakib hava koşulları göz önüne alınarak bakım hizmetlerine başlanır, ve ilk düzenleme 7 işgünü içinde bitirilir.

7- İlk düzenlemenin görülebilmesi için “MÜŞTERİ” davet edilir, gelememesi durumunda mezarın resmi çekilerek elektronik posta yada posta yolu ile “MÜŞTERİ” ‘ye gönderilir

8-“MÜŞTERİ” bakımını talep ettiği mezar ile ilgili bilgileri eksiksiz olarak “ANKARA CENAZE HİZMETLERİ ” verecektir.

9- “MÜŞTERİ” ödeme yükümlülüklerini zamanında yerine getirecek olup, aksine bir durumda sözleşmenin fesi edileceğini kabul eder.

10- “ANKARA CENAZE HİZMETLERİ” “MÜŞTERİ” hizmet taleplerini ve şikayetlerini 3 gün içinde sonuçlandırıp “MÜŞTERİ”’ye yazılı olarak bilgi verecektir.

11- “MÜŞTERİ” mezarın taşının güvenliğinden “ANKARA CENAZE HİZMETLERİ’’nin sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder.

12-‘’MUŞTERİ’’ Mezarın üzerin deki bitkilerden’’ANKARA CENZE HİZMETLERİ’’ zorunludur.

13- “ANKARA CENAZE HİZMETLERİ ” bu sözleşmenin 6. maddesindeki süre içinde ilk düzenleme işini bitiremezse “MÜŞTERİ” tahsil ettiği bedeli “MÜŞTERİ”’nin başvurusunu takiben aynı gün ödeyecektir.

14- “MÜŞTERİ” sözleşmenin 4. maddesindeki yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, “ANKARA CENAZE HİZMETLERİ ” nın sözleşmeyi tek taraflı fesih etmesini ve herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

15-‘’ANKARA CENAZE HİZMETLERİ ” bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, “MÜŞTERİ” ‘nin sözleşmeyi tek taraflı fesih etmesini ve müşteriden aldığı sözleşme hizmet bedelini 3 gün içinde iade etmeyi peşinen kabul eder.

16-Taraflar arasındaki işbu sözleşmeye ilişkin yapılacak faaliyete ilişkin her türlü yazışma bilgi ve belgeler, T.C. Resmi kurum ve daireleri dışında üçüncü kişilere aktarılamaz, paylaşılamaz ve bilgi verilemez.Türk Ticaret Kanunu’nun haksız rekabete ilişkin sır saklama sorumluluğu içinde değerlendirilecek bu hükme aykırı davranışlar “MÜŞTERİ”’nin “ANKARA CENAZE HİZMETLERİ”’nın aykırılığını teşkil edecek olup, tarafların bu konudaki tazminat hakları saklıdır.

17-Taraflar arasındaki tüm yazışmalar tarafların işbu Sözleşme’de yazılı adreslerine yapılır. Taraflar tebligat adreslerinde meydana gelen değişiklikleri diğer tarafa yazılı olarak bildirmedikçe mevcut adreslere yapılan tebligatlar geçerlidir.

18- İşbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıkların giderilmesinde .................................... Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

19- İşbu Sözleşme’nin sonuna kadar, taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden, bu sözleşmede yer almayan başka taleplerde bulunmazlar.

20- İşbu Sözleşme, ……………… tarihinde 21. Madde iki nüsha olarak düzenlenmiş, taraflar arasında imzalanarak hüküm altına alınmıştr

21.MÜŞTERİ ücreti TÜRKİYE İŞBANKASI ABİDİNPASA SÜBESİ 4232*0762701 Nolu hesaba ücreti yatırcaktır ( her ayın 1-ile 15’si arası)